222,000₫ 129,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":32068,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"100","weight_html":"100 g"},"attributes":"attribute_pa_chon-chat-lieu-op-lung":"op-deo-trong","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":129000,"display_regular_price":186000,"image":"title":"galaxy-j5-2016","caption":"","url":"https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016.jpg","alt":"In u1ed1p lu01b0ng u0111iu1ec7n thou1ea1i Samsung Galaxy J5 năm nhâm thìn theo yu00eau cu1ea7u","src":"https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-510x510.jpg","srcset":"https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-510x510.jpg 510w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-247x247.jpg 247w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-100x100.jpg 100w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-400x400.jpg 400w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-280x280.jpg 280w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-768x768.jpg 768w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-20x20.jpg 20w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-32x32.jpg 32w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016.jpg 900w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"thumb_srcset":"https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-247x247.jpg 247w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-100x100.jpg 100w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-510x510.jpg 510w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-400x400.jpg 400w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-280x280.jpg 280w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-768x768.jpg 768w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-20x20.jpg 20w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-32x32.jpg 32w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016.jpg 900w","thumb_sizes":"(max-width: 247px) 100vw, 247px","image_id":20920,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"186,000₫ 129,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":32069,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"100","weight_html":"100 g","attributes":"attribute_pa_chon-chat-lieu-op-lung":"vien-silicon-trong-mat-lung-nhua-trong","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":129000,"display_regular_price":186000,"image":"title":"galaxy-j5-2016","caption":"","url":"https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016.jpg","alt":"In u1ed1p lu01b0ng u0111iu1ec7n thou1ea1i Samsung Galaxy J5 2016 theo yu00eau cu1ea7u","src":"https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-510x510.jpg","srcset":"https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-510x510.jpg 510w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-247x247.jpg 247w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-100x100.jpg 100w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-400x400.jpg 400w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-280x280.jpg 280w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-768x768.jpg 768w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-20x20.jpg 20w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-32x32.jpg 32w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016.jpg 900w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"thumb_srcset":"https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-247x247.jpg 247w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-100x100.jpg 100w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-510x510.jpg 510w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-400x400.jpg 400w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-280x280.jpg 280w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-768x768.jpg 768w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-20x20.jpg 20w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-32x32.jpg 32w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016.jpg 900w","thumb_sizes":"(max-width: 247px) 100vw, 247px","image_id":20920,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"186,000₫ 129,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":22425,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"100","weight_html":"100 g","attributes":"attribute_pa_chon-chat-lieu-op-lung":"vien-silicon-den-mat-lung-nhua-trong","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":129000,"display_regular_price":186000,"image":"title":"galaxy-j5-2016","caption":"","url":"https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016.jpg","alt":"In u1ed1p lu01b0ng u0111iu1ec7n thou1ea1i Samsung Galaxy J5 năm nhâm thìn theo yu00eau cu1ea7u","src":"https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-510x510.jpg","srcset":"https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-510x510.jpg 510w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-247x247.jpg 247w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-100x100.jpg 100w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-400x400.jpg 400w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-280x280.jpg 280w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-768x768.jpg 768w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-20x20.jpg 20w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-32x32.jpg 32w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016.jpg 900w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016.jpg","full_src_w":900,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-247x247.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":247,"src_w":510,"src_h":510,"thumb_srcset":"https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-247x247.jpg 247w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-100x100.jpg 100w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-510x510.jpg 510w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-400x400.jpg 400w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-280x280.jpg 280w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-768x768.jpg 768w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-20x20.jpg 20w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016-32x32.jpg 32w, https://chungcudatviet.net/wp-content/uploads/2018/08/galaxy-j5-2016.jpg 900w","thumb_sizes":"(max-width: 247px) 100vw, 247px","image_id":20920,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"186,000₫ 129,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":24105,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"100","weight_html":"100 g">">
CHỌN CHẤT LIỆU ỐP LƯNGChọn một tùy chọnỐp kính tráng gươngViền dẻo đen, lưng nhựa cứngSilicon dẻo vào cao cấp

Bài viết liên quan