Tự học Photoshop đã là một trong một vấn đề khó rồi, nhưng để thao tác làm việc thành thạo phần lớn câu lệnh phức tạp, toàn là ngôn ngữ tiếng Anh thì lại càng trở ngại hơn.

Đối với chúng ta không thực hiện thành thạo nước ngoài ngữ thì câu hỏi này trái thực và đúng là một cực hình