Giải sách bài bác tập tiếng Anh lớp 6 Tập 2

Trọn bộ giải mã sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám đít chương trình sách bài tập giờ đồng hồ Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài tập về đơn vị trong SBT giờ đồng hồ Anh 6 thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập tiếng anh lớp 6

*

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Unit 9: Cities of the world

Test yourself 3

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Test yourself 4

Sách bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 7: Television

A. Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud (Tìm từ gồm phần gạch ốp chân được phát âm khác các từ còn lại. Nói to những từ)

*

1. A. Thirsty B. Throw C. Theme D. There

2. A. Breathe B. Fourth C. Tooth D. Warmth

3. A. Then B. Thing C. Them D. Their

4. A. Birthday B. Mouthful C. Although D. Worth

5. A. Everything B. Rhythm C. Healthy D. Nothing

Đáp án và giải thích:

1. Đáp án D

Các giải đáp A, B, C phân phát âm là /θ/, lời giải D phạt âm là /ð/

2. Đáp án A

Các giải đáp B, C, D phân phát âm là /θ/, câu trả lời A phân phát âm là /ð/

3. Đáp án B

Các câu trả lời A, C, D vạc âm là /ð/, giải đáp B phát âm là /θ/

4. Đáp án C

Các lời giải A, B, D phân phát âm là /θ/, lời giải C phân phát âm là /ð/

5. Đáp án B

Các giải đáp A, C, D vạc âm là /θ/, đáp án B phạt âm là /ð/

Exercise 2. Single-underline the words with the /θ/ sound and double-underline the words with the /ð/ sound. Practise saying the sentences (Gạch 1 gạch men cho đều từ có âm /θ/, gạch 2 gạch ốp cho phần lớn từ có âm /ð/)

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Xem thêm: Phim Huong Mat Tua Khoi Suong Tap 60, Hương Mật Tựa Khói Sương

Đáp án:

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 8: Sports & games

A. Pronunciation

Exercise 1. Write the following words in the correct column (Viết các từ sau vào đúng cột)

travel

match

competitive

congratulation

educational

chess

fantastic

exercise

schedule

marathon

*

Đáp án:

/e/

/æ/

chess

travel

competitive

match

exercise

fantastic

schedule

congratulation

educational

marathon

Exercise 2. Read the sentences aloud, paying attention to the underlined words (Đọc to những câu, chú ý những tự được gạch chân)