Để rèn luyện cho kỳ thi trung học phổ thông QG, các em xem thêm Hướng dẫn giải cụ thể từ A mang lại Z Đề thi môn giờ Anh trung học phổ thông QG năm 2020 (mã đề 405), qua đó các em sẽ cố rất vững các kiến thức căn bạn dạng xuất hiện tại trong kì thi !

Bên cạnh đó, các em cũng chớ quên xem thêm Kinh nghiệm trong phòng thi IELTS để yên tâm và tự tín hơn nhé.

Bạn đang xem: Đáp án đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2019


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary bao tay in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the option that best complete seach of the following exchanges.


IELTS TUTOR khuyên bảo từ A đến Z dạng bài CHỨC NĂNG HỘI THOẠI GIAO TIẾP trong giờ Anh trung học phổ thông Quốc Gia


Question 5

Đáp án câu 5 là B. That"s all. Thanks

IELTS TUTOR giải thích:

Trong lúc đó “Good job!” nghĩa là tốt lắm, “With pleasure” tức thị vinh hạnh của mình (vinh dự làm những gì đó), “You’re welcome” nghĩa là không có gì.

Question 6

Đáp án câu 6 là D. I don"t think so

IELTS TUTOR giải thích:

“I don’t think so. It"s their duty in the family”: Tôi không nghĩ vây. Đó là trọng trách của chúng trong gia đình”. Hầu như câu trả lời khác rất nhiều mang nghĩa ủng hộ, không tương xứng với vế sau của đề bài: “You"re exactly right” tức thị bạn trọn vẹn chính xác, “That"s what I think” nghĩa là đó là các thứ tôi nghĩ, “There"s no doubt about it” nghĩ là không hề nghi ngờ gì về việc đó nữa.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.


Question 8

Đáp án câu 8 là D. Admitted

IELTS TUTOR giải thích:

(to) accept = admit nghĩa là thừa nhận, gật đầu đồng ý cái gì.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.  


Question 9: Children brought up in a caring environment tend khổng lồ grow more sympathetic towards others.


Question 9

Đáp án câu 9 là D. Hateful

IELTS TUTOR giải thích:

Câu B dishonest có nghĩa ko trung thực, không tương xứng với nghĩa của đề bài.Nên chỉ từ câu D – hateful có nghĩa thù ghét (không quan tâm) là trái nghĩa.

Question 10: It"s quite disappointing that some people still turn a blind eye lớn acts of injustice they witness in the street. 


Question 10

Đáp án câu 10 là D. Pay attention to

IELTS TUTOR giải thích:

have no feeling for là không có tình cảm/vô cảm so với cái gìshow respect for là thể hiện sự tôn trong so với cái gì

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.


Question 11: As they remembered …………… about the danger of getting lost in the forest, the tourists closely followed the tour guide.


Question 12: Once …………..for viruses, the software can be installed in the school computer system for use. 


Question 15

Đáp án câu 15 là B. Popular

IELTS TUTOR giải thích:

Từ yêu cầu điền là B, be popular with sth/sb nghĩa là phổ biến (nổi tiếng) cùng với ai/cái gì, popularity mang nghĩ sự danh tiếng không cân xứng trong ngữ cảnh của câu.Câu này còn có nghĩa là: cùng với sự hài hước của mình, Martin khá khét tiếng (phổ biến) với những học sinh.

Question 16

Đáp án câu 16 là B. Although

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này có nghĩa là các dân cư ở ngôi làng đang sinh sống một cuộc sống đời thường hạnh phúc MẶC DÙ họ thiếu thốn những sơ sở vật chất hiện đại.Dựa theo nghĩa của câu, loại ngay câu A (bởi vì) với C (vì vậy).

Question 17

Đáp án câu 17 là C. Attract

IELTS TUTOR giải thích:

(to) attract / draw sb’s attention nghĩa là duyên dáng sự chút ý của ai.

Question 19

Đáp án câu 19 là C. Seizing

IELTS TUTOR giải thích:

(to) seize sth/sb có nghĩa là ngăn chặn chiếc gì/ai. Câu này mang nghĩa là các nhà khoa học đang phân tích một các loại thuốc có công dụng ngăn chặn sự lây lan của các tế bào ung thư.

Question 21

Đáp án câu 21 là A. Responsible

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này nghĩa là đã tới lúc anh ấy nên cư xử như một fan lớn có nhiệm vụ và kết thúc việc đổ lỗi lên người khác cho những sai lầm của mình.

Question 24: It"s not my …………to tell you how khổng lồ run your life, but I think you should settle down & have a family. 


Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 25 to lớn 29.


In an educational context, the term "learner independence" has gained increasing importance in recent years. It is of particular (25)………to language learning & commonly refers khổng lồ the way students confidently control và organise their own language leaming process. While some people seem to have an almost (26) ………….flairs for languages,others have to lớn rely on strategies to lớn maximise their skills và learn a foreign language more effectively.


The main thing lớn remember is that becoming a truly independent learner ultimately depends above all on taking responsibility for your own learning và being prepared khổng lồ take every opportunity available khổng lồ you to lớn learn. You also increase your chances of (27) ……….by learning according khổng lồ your own needs & interests, using all available resources. Research shows that learners (28)……….adopt this approach will undoubtedly manage lớn broaden their language abilities considerably and, (29) …………., are more likely to lớn achieve their objectives in the longer term.


Question 25

Đáp án câu 25 là B. Incontrast

IELTS TUTOR giải thích:

Cần gọi kỹ cùng hiểu văn cảnh của bài bác để điền được từ thích hợp câu này: Trong toàn cảnh giáo dục, thuật ngữ "tính hòa bình của fan học" càng ngày trở nên quan trọng trong trong thời hạn gần đây. Nó có liên quan một cách cụ thể đến việc học ngữ điệu và hay được đề cập mang đến cách học viên tự tin kiểm soát và tổ chức quá trình học của họ.

Question 26

Đáp án câu 26 là D. Instinctive

IELTS TUTOR giải thích:

instinctive (adj) nghĩa là trực thuộc về phiên bản năng, câu này sở hữu nghĩa là: vào khi một trong những người trong khi có khiếu gần như thuộc về bản năng đối với ngôn ngữ, những người khác phải phụ thuộc các chiến lược để tối đa hóa kỹ năng và học ngoại ngữ một cách tác dụng hơn.

Question 29

Đáp án câu 29 là A. As a result

IELTS TUTOR giải thích:

Câu này nghĩa là, cùng từ đó (kết quả là), có tác dụng cao đạt được kim chỉ nam của họ trong dài hạn, chọn câu trả lời A.

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the questions from 30 to lớn 34.


Tribal tourism is a relatively new type of tourism. It involves travellers going khổng lồ remote destinations, staying with local people and learning about their culture & way of life. They stay in local accommodation, chia sẻ facilities with local people, & join in with meals và celebrations. At the moment, less than one percent of holidays are tribal tourism holidays, but this is set to change. (1) 


Tribal tourism is often compared with foreign exchange visits. However, a foreign exchange involves staying with people who often giới thiệu the same values. Tribal tourism takes visitors to places where the lifestyle is very different from that in their trang chủ location. Those who have been on a tribal holiday explain that experiencing this lifestyle is the main attraction. They say that it offers them the chance to lớn live in a way they never have before. (2) 


Not everyone is convinced that tribal tourism is a good thing, and opinions are divided. The argument is about whether or not it helps the local population, or whether it exploits them. The main problem is that, because tribal tourism is relatively new, the long-term influences on local populations have not been studied in much detail. Where studies have been carried out, the effects have been found lớn be negative. (3) 


So, is it possible khổng lồ experience an exotic culture without harming it in some way "With a bit of thought, we can maximise the positive influences & minimise the negative," says travel company director Hilary Waterhouse. "The most important thing for a tribal tourist is khổng lồ show respect for, learn about, và be aware of, local customs và traditions. Always remember you"re a guest.” (4) 


Question 34: According khổng lồ Hilary Waterhouse, the most important thing for a tribal touristis to......


Question 30

Đáp án câu 30 là B. Holidays with a Difference

IELTS TUTOR giải thích:

Đoạn (1) trình làng về Tribal tourism (du lịch tới những bộ lạc) là gì, đoạn (2) so sánh mô hình này với loại hình khác, đoạn (3) cùng (4) là những ý kiến trái lập về mô hình này với lời khuyên lành mạnh và tích cực đến du khách.Vậy hãy lựa chọn đáp án là B, trong khi đó câu A với C chỉ thể hiện một trong những phần trong bài, câu D không liên quan đến ngôn từ của bài.

Question 31

Đáp án câu 31 là A. Travellers

IELTS TUTOR giải thích:

Cần hiểu kỹ câu trước đó nhằm tránh nhầm lẫn lựa chọn câu C (local people).

Question 32

Đáp án câu 32 là C. Tourists can experience a different lifestyle.

Xem thêm: Tin Mới Nhất - Những Câu Nói Bất Hủ Của Nguyễn Bá Thanh

IELTS TUTOR giải thích:


Question 33

Đáp án câu 33 là C. Different

IELTS TUTOR giải thích:

“Not everyoneis convinced that tribal tourism is a good thing, và opinions are divided” nghĩa là ko phải ai ai cũng tin rằng du ngoạn bộ lạc là 1 trong những điều tốt, và các ý loài kiến thì khác nhau.=> Chọn câu trả lời là C (different).

Question 34

Đáp án câu 34 là B. Respect local customs & traditions

IELTS TUTOR giải thích:

Các câu còn sót lại sai hoặc ko được đề cập mang lại trong bài.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to lớn each of the questions from 35 to 42. 


E-waste is being produced on a scale never seen before. Computers and other electronic equipment become obsolete in just a few years, leaving customers with little choice but khổng lồ buy newer ones to keep up. Millions of tons of computers, TVs, smartphones, & other equipment are discarded each year. In most countries, all this waste ends up in landfills, where it poisons the environment - e-waste contains many toxic substances suchas lead, mercury, và arsenic that leak into the ground. (1)


Recycling is the ideal solution lớn the problem. E-waste contains significant amounts of valuable metals like gold and silver that make it attractive to recycle. In theory, recycling gold from old computers is more efficient - & less environnmentally destructive - than digging it from the earth. The problem is that a large percentage of e-waste dropped off for recycling in wealthy countries is sold và diverted to lớn the developing world, posing an increasing threat khổng lồ the health of the people there. (2) 


To address the problem of the international trade in e-waste, 170 nations signed the 1989 Basel Convention, an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming into their countries. Then, in 1995 the Basel Convention was modified khổng lồ ban hazardous waste shipments to lớn poor countries completely. Although the ban hasn"t taken effect, the European Union, where recycling infrastructure is well developed, has already written it into their laws. One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce. (3) 


Companies lượt thích Creative Recycling Systems in Florida, the USA, are hoping khổng lồ profit from clean e-waste recycling. The key khổng lồ their business is a huge, building-size machine able to separate electronic products into their component materials. As the machine"s steel teeth break up e-waste, all the toxic dust is removed from the process. This machine can handle some 70,000 tons of electronics a year. Although this is only a fraction of the total, it wouldn"t take many moremachines like this lớn process the entire USA"s output of high-tech trash. (4) 


Unfortunately, under current policies, domestic processing of e-waste is not compulsory, and while shipping waste abroad is ethically questionable, it is still more profitable than processing it safely in the USA. Creative Recycling Systems is hoping that the US government will soon create laws deterring people from sending e-waste overseas. (5) (Adaped from "Reading Explorer 4" by Paul Mactatyre and Nancy Hubley)


Question 37: As stated in paragraph 2, a large percentage of e-waste meant for recycling inthe developed countries……Question 35

Đáp án câu 35 là A. Waste Recycling: A Storm in a Teacup

IELTS TUTOR giải thích:

Tương từ như câu 30 mặt trên, những câu hỏi về title của bài bác (ý thiết yếu của bài), bắt buộc làm sau cùng sau lúc đã trả lời các thắc mắc khác.

Question 38

Đáp án câu 38 là D. Inform

IELTS TUTOR giải thích:

“an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming into their countries” nghĩa là một trong hiệp cầu (thỏa thuận) yêu mong các tổ quốc phát triển thông tin cho các nước nhà đang cách tân và phát triển về việc các lô hàng hóa học thải độc hại đang vận chuyến đến tổ quốc của họ.

Question 39

Đáp án câu 39 là A. The ban

IELTS TUTOR giải thích:

Cần đọc kỹ cả câu để xác định đại từ sửa chữa cho chủ ngữ nào.

Question 40

Đáp án câu 40 là D. Take responsibility for disposing of their products safely

IELTS TUTOR giải thích:

Dẫn chứng ở câu “One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce”

Question 41

Đáp án câu 41 là D. Shipping e-waste abroad yields greater profit than recycling it safely in the USA.

IELTS TUTOR giải thích:


Question 42

Đáp án câu 42 là B. Legislative kích hoạt is fundamental khổng lồ solving the problem of e-waste effectively.

IELTS TUTOR giải thích:

Tức có thể suy ra được rằng các hành động lập pháp là vấn đề cơ bản để giải quyết vấn đề rác thải năng lượng điện tử một giải pháp hiệu quả. (câu D)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.


Question 43

Đáp án câu 43 là B. Peter wishes he hadn"t moved abroad for a fresh start.

IELTS TUTOR giải thích:

Chọn đáp án D.

A. Appealing though smartphones are with new applications, they are becoming less affordably priced.


B. Whatever new applications smartphones have, they are becoming more appealing with reasonable prices.


C. No matter how reasonable the prices of smartphones are, they are not so appealing with new applications.


D. Not only are smartphones becoming more affordable but, with new applications, they are also more appealing.


Question 44

Đáp án câu 44 là D. Not only are smartphones becoming more affordable but, with new applications, they are also more appealing.

IELTS TUTOR giải thích:

Câu A, B và C phần đa không đúng về khía cạnh nghĩa so với câu gốc.

Mark the letter A, B, C, or D on your unswer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions. 


Question 45

Đáp án câu 45 là A. You shouldn"t have criticised your son in front of his friends.

IELTS TUTOR giải thích:


Question 46

Đáp án câu 46 là C. My father doesn"t lượt thích reading newspapers as much as watching TV.

IELTS TUTOR giải thích:

Câu A, B và D không đúng về mặt nghĩa cùng với câu gốc.

Question 47

Đáp án câu 47 là B. Jack asked Lucy how long she had lived there.

IELTS TUTOR giải thích:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.


Question 48: At the beginning of the ceremony (A), there was a respectable (B) one-minute silence in remembrance of (C) the victims of the earthquake (D).


Question 48

Đáp án câu 48 là B. Respectable

IELTS TUTOR giải thích:

a respectful one-minute silence: 1 phút mang niệm thành kính

Question 49: My mother gets up usually (A) early khổng lồ prepare (B) breakfast for (C) the whole (D) family.


Question 50: The money raised in the (A) appeal will use (B) khổng lồ help (C) those in need in remote areas (D). 


Các khóa đào tạo và huấn luyện IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam đoan đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo cổng output - Thi không đạt, học tập lại FREE


*

Almost done…

We just sent you an email. Please click the liên kết in the thư điện tử to confirm your subscription!